Essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia,

Magyar Gyermekorvosok Társasága On-line

Általában sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a fizikai vagy a mentá- lis egészség támogatására, pedig közvetlenül a pszichés jóllét mint a mentális egészség egyik szerves felépítője feltételeinek kedvező alakításával a személyes énhatékonyság-érzet, a teljesítmény, az elégedettség és a szervezettel szembeni elkötelezettség is kedvező irányba alakítható.

Különösen fontos lenne a jóllét támogatása olyan munkakörökben pl. Jelen tanulmány célja a jóllétet meghatározó munkahelyi té- nyezők vizsgálata volt a stressz szempontjából is veszélyeztetett egészségügyi szakdolgozók körében.

Módszer: Vizsgálatunkban az általános jóllétet, a munkahelyi elégedettséget, a munka- magánélet egyensúlyt, az énhatékonyságot és a munkahelyi stresszt vizsgáló kérdőíveket al- kalmaztunk. Eredmények: Az eredmények szerint a munka-magánélet egyensúly és a mun- kahelyi elégedettség közvetlenül, míg az énhatékonyság és a munkahelyi stressz közvetett módon befolyásolják a dolgozók jóllét-érzetét.

Következtetések: A jóllétnek mind a munka- vállalók szubjektív érzelmi átéléseire, mind munkahelyi teljesítményükre pozitív hatása van, 1 Levelező szerző DOI: Más megközelítésben Ryan és Deci A jóllét-kutatásokat az elégedettség- az élet- a hedonikus élvezetközpontú és az eudai- minőség- és a stresszkutatások előzték meg, monikus önkiteljesítéssel járó jóllétet kü- amelyek eredményei megfelelő alapot szol- lönbözteti meg egymástól.

A klasszikus jól- gáltattak a jóllét szélesebb körű vizsgálatához lét-irodalom elsősorban a szubjektív jóllétet is Warr ; Spector ; Robertson— subjective well-being, SWB tárgyalja, mely Essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia A munkahelyi jóllétet megha- egyfajta ernyőfogalomként jelenik meg, azaz tározó tényezők azonosítása során egyéni és alá tartozik minden, az egyén saját életének szervezeti tényezők egyaránt fókuszba ke- különböző aspektusaira pl.

Jelen kutatásunk céljául ezért azon tevődik össze: 1.

fogyás szív egészsége mi a magas vérnyomás jele

A WHO meg- A jóllét meghatározása a pszichológia iro- határozása szerint a mentális egészég a jóllét dalmában sem egyöntetű: leggyakrabban az azon állapota, amelyben az egyén képes elégedettséggel, a boldogsággal, a pozitív a lehetőségeit kiteljesíteni, a normál stressz- pszichológiai működéssel hozzák összefüg- helyzetekkel megküzdeni, produktívan és ered- gésbe.

Tartalmát tekintve kognitív és érzelmi ményesen dolgozni, valamint a közössége ér- komponenseket is tartalmaz, hiszen minden- dekében hatékonyan közreműködni.

a hipertóniától a legfontosabb dologról nugát a legjobb a magas vérnyomás esetén

Ezek az értékelések a pszichológiai jóllét, a mentális jóllét, a szo- kedvező kimenet esetén a személyes tapasz- ciális jóllét vagy az érzelmi jóllét kifejezése- talatok pozitív, kívánatos aspektusait képvi- ivel is — ezeket a fogalmakat sokszor egymást selik.

A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 51 A jóllétet az élet számtalan területével tét pl. Összes- lásailletve a jóllét szubjektív komponen- ségében olyan fogalomról beszélünk, mely- seit. Ugyan a makrokörnyezet nem szerepel nek különböző aspektusai együttesen járul- az ábrán, de akár még a klímaváltozások hatnak hozzá az egyén elégedettségéhez, az Rehdanz—Maddison ; Becchetti et al. Ha valamely aspektus nem létére, akárcsak a gazdasági környezet válto- kielégítő, az egyén globális jóllét-érzete sem zásai pl.

Winkelmann— A jóllét interaktív modellje szerint 1.

  • Mcconnell szívegészségügyi központ torna
  • Magyar Sebész Társaság On-line
  • "Среди моих детей она всегда была самым раскованным ребенком.

Winkelmann ; Di Tella et al. Eszerint az egészséges, jóllétet biztosító élet öt komponense a következő: Mikrokörnyezet 1.

Hazai továbbképzések, rendezvények

Pozitív érzelmek, boldogság Positive lakóhely Jóllét Emotions pszichológiai szociális kapcsolatok, 2. Jó kapcsolatok Positive Relationship környezet 4. A jóllét dimenziói és környezete Health 5. A szociális jól- a tényezőket, melyek együttes jelenléte biz- lét az emberekkel, a munkatársakkal, a csa- tosíthatja a pozitív jóllétet, s ennek része az láddal és a barátokkal való kapcsolatok egyén szubjektív tapasztalásai érzelmeiminőségére utal.

  • A magas vérnyomás nyomásgyorsulása okozza
  • IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja
  • Magyar Nephrologiai Társaság On-line
  • Все они явились к высоким воротам, чтобы встретить обоих гостей.

A környezeti jóllét arra hipertóniát okozhatnak kezelés aktivitása kapcsolatok kialakítására és a környezetre vonatkozik, melyben élünk és fenntartására, értelem és célok keresésére, dolgozunk. A gazdasági jóllét a rendelkezé- teljesítményre és a környezettel való kie- sünkre álló jövedelem és anyagi helyzet gyensúlyozott kapcsolata támogató kapcso- függvénye, míg a pszichológiai jóllétet latok, visszajelzések, szakmai siker és elis- a mentális egészség, a viselkedés és az egyé- merés.

A modell jelentőségét az is adja, hogy ni hiedelmek befolyásolják. A mikrokörnye- az ötödik elemmel bekerült a jóllét értelme- zeti tényezők hatása nem függetleníthető, hi- zésébe az eredményekre, sikerre való törek- szen ezek jellemzői és az esetleges változások vés is, mint a jóllét elérésének munkával is egyaránt befolyásolják az egyén jóllét-érze- kapcsolatos dimenziója. A szív- és érrendszeri kezményeit Selye és az azzal való megbetegedések kialakulásában szerepet ját- megküzdést vizsgáló kutatások Lazarus— szanak a magas követelmények, azaz a mun- Folkman A stresszkutatások teljes kakörnyezetben jelen lévő pszichológiai körű bemutatása jelen tanulmánynak nem stresszorok magas szintje; az alacsony kont- célja; a stresszre mint komplex folyamatra, rollérzet, mely arra vonatkozik, hogy a dol- ill.

A munkahelyi biztonságérzet és ségben testi, lelki, kapcsolati szinteken.

A as Hungarostudy, mely ma- a szervezetre nézve egyaránt vizsgálták. Az arou- szerint a munkahelyi stressz aránya és az sal magas szintjével, a distresszel és gyakran erőfeszítés—jutalom-egyensúlytalanság is megküzdési képtelenséggel jellemezhető ál- a társadalom szélesebb rétegeit érinti.

Ezek a vizs- kisebb mértékben védőfaktor az erőfeszítés— A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 53 jutalom-egyensúlytalansággal vagy a mun- lyi kapcsolatokhanem a dolgozó egyénhez kahelyi bizonytalansággal szemben, mint ko- kapcsolódó tényezőket is figyelembe kell rábban volt Salavecz Ilyen személyi- meghatározásában Klein Az zött érvényesülnek.

Iaffaldano és Muchinsky énhatékonyság szintén jelentős tényező metaanalízise szerint az elégedettség a stresszel való megküzdésben. Bandura és a teljesítmény közötti kapcsolatra két szerint az énhatékonyság olyan sze- tényező hat jelentős mértékben: a dolgozó mélyiségpotenciál, amely az önmagunkba szervezeti hierarchiában betöltött szerepe és vetett hitnek felel meg, illetve hogy képesek a saját munkájának befolyásolására való le- vagyunk céljainkat elérni.

Az énhatékonyság hetőség. Az essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia és a teljesítmény munkahelyi stresszel való kapcsolatára vo- közötti kapcsolat szorosabb a szervezeti hie- natkozó elemzéseiből arra a következtetésre rarchia magasabb szintjein, illetve enyhébb, jut, hogy azok a dolgozók, akiket alacsony én- ha a dolgozónak nincs befolyása munkavég- hatékonyság jellemez, nehezebben küzdenek zésének a sebességére.

A későbbiekben egy- meg a munkával kapcsolatos problémákkal, re inkább felismerték, hogy az elégedettség mint azok, akik magas énhatékonysággal ren- nemcsak oka, hanem okozata is lehet a telje- delkeznek; így gyakoribb körükben a szo- sítménynek, vagyis a sikeres teljesítmény az, rongás, az egészségügyi problémák, és egész- essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia elégedettséghez vezet, ezért a teljesít- ségmagatartásuk is rosszabb Salavecz és mény növekedését kell elősegíteni.

A magas énhatékonysággal ren- A munkahelyi jóllét kapcsolata delkezők a stresszes helyzeteket is inkább a stresszel és az elégedettséggel kihívásként élik meg, s nem fenyegetésként, emiatt legtöbb esetben a problémafókuszú Ahogy a PERMA-modellben is látható, a jól- megküzdési módot alkalmazzák.

Az alacsony lét fontos összetevője a munkából és a telje- énhatékonyság a kiégés szempontjából is ve- sítményből eredő szakmai siker és elismertség.

Külföldi továbbképzések, rendezvények

A munka kedvező hatással van az egyének jóllét-érzetére Waddell—Burton A rendsze- Munkahelyi elégedettség res jövedelem a gazdasági jóllétre, a kollek- Egyes szerzők a munkaelégedettséget a dol- tíva a szociális jóllét-érzetre például a társas gozó személy munkája iránt érzett pozitív támasz révéna biztos munkahely a pszicho- érzelmi reakcióként és attitűdként definiálják lógiai jóllétre biztonságérzet, kiszámítható- Faragher et al.

Tágabb értelmezésben sága megfelelő munkakörnyezet világítás, nemcsak a munkával kapcsolatos attitűdö- hőmérséklet stb. Munkahe- ket pl.

En- A dolgozói jóllét kapcsolatban áll a telje- nek alapja többek között a stressz- és feszült- sítménnyel Donald et al. A dolgozók lojálisabbak, elé- lét-érzet csökkenéséhez Cropanzano—Wright gedettebbek és elkötelezettebbek lesznek Azonban a stressz hiánya nem jelenti munkaadójukkal szemben, és a szervezetet automatikusan a pozitív jóllétet, nem ugyan- pozitív munkahelyi légkör jellemzi. Az szignifikáns kapcsolat van az élettel és eustressz, mely az erőforrásokat mobilizálja, a munkával való elégedettség, valamint a jól- a jóllétet is kedvező irányban módosíthatja, lét között pl.

Tait et al.

krónikus stressz szív egészsége mi a magas vérnyomás első szakasza

Warr hiszen hatására az egyén aktív, motivált, s tel- kifejezetten a munkával összefüggésben ér- jesítőképessége révén megéli személyes ha- telmezte a jóllétet. Az általa leírt, jóllétet tékonyságát, ami pozitív, megerősítő hatással meghatározó három dimenzió a munkára jel- bír az önértékelésére, s ezen keresztül a jól- lemző autonómia, a munkahelyi követelmé- lét-érzetére. Distressz következtében azonban nyek és a munkahelyi társas támasz.

Mind- fizikai, mentális, érzelmi, pszichés tünetek je- ezek kapcsolatban vannak a munkahelyi lenhetnek meg. Ezek akár külön, akár együt- jóllét három indikátorával, a munkával való tesen rontják az egyén szubjektív jóllét-ér- elégedettséggel, a munkával kapcsolatos szo- zetét, gátolják a pozitív érzelmek létrejöttét. A mun- Hosszan tartó stressz következtében csök- kaelégedettség és a munkahelyi jóllét szoros ken — többek között — az egyén pozitív él- kapcsolatban áll egymással: a nagyobb elé- mények iránti nyitottsága és fogékonysága, gedettség általában pozitív előjelű jólléttel teljesítménye, motivációja, kapcsolatainak jár, és viszont.

Diener és munkatársai minősége, betegségekkel szembeni ellenálló szerint azok az emberek, akiknek a munkával képessége.

Szerző k : Dr. Rékassy Balázs Dr. A szerzők egy 2 részes tanulmányban elemzik a szektor fejlődését, trendjeit, a piac jelen nagyságát, főbb szereplők csoportosítását. Az első tanulmány végén javaslatokat fogalmaznak meg a két szektor magán- és közfinanszírozott szabályozott együttélése érdekében.

Ez visszafe- munkaterhelés, a munkafeladatok kiszámít- lé is értelmezhető, vagyis azok az egyének, hatatlansága, a támogatás és az elismerés hi- akiknek elsősorban negatív élményekben és ánya, az állandó változásokhoz való alkal- érzelmekben van részük, a munkájukkal ösz- mazkodás megkövetelése, a munka-magánélet szességében elégedetlenebbek.

Nem elég csupán a nem megfelelő munkahely-kialakítás a stresszből fakadó és más negatív történések Cooper—Davidson Ez a depresszió tünetegyüttesével, az általános nem feltétlenül kíván nagy ráfordítást, pusz- jóllét-érzettel, a pszichoszomatikus tünetek tán a munkahelyi légkör érzelmi klímájának meglétével és az egészségi állapot szubjektív alakításával, a vezetői hozzáállás és vissza- megítélésével.

Magas szintű szerepkonfliktus jelzés megváltoztatásával, vagy éppen az esetén az élettel való elégedettség és a bol- egyénre szabott, sikerélményt adó feladatok dogság szubjektív értékelése alacsonyabb ér- kijelölésével egyértelműen kedvező irányba tékekkel járt együtt.

A munka-család Bischoffin Anafarta Ha a mun- egyensúly arra az időarányra vonatkozik, ka-család egyensúly megvalósul, előnyt je- amit az egyén a munkával, illetve a munkán lent a munkaadó szervezeteknek az erősödő kívüli tölt el Malik et al.

hypertension classification 2022 aha magas vérnyomás a volán mögött

Az egyen- jólléten, a csökkenő munkahelyi stresszen és súly megteremtése nem azt jelenti, hogy az a csökkenő alkalmazotti kiégésen keresztül egyén ugyanannyi időt töltsön el a munkájá- Parkes—Langfordin Bell et al.

A mun-in Bell et al. Ádám és munkatársai a pszi- kevésbé tartják valószínűnek, hogy életük chés jóllét mutatóinak vizsgálatában arra az e két területe között konfliktus alakulhat ki eredményre jutottak, hogy ezek a mutatók Cinamon ; Allen et al. Saját egészségi állapotukat azok magánélet egyensúly, az énhatékonyság minősítették legtöbben kiválónak, akik a leg- és a munkahelyi stressz jellemzői az alacsonyabb stresszterheltségről számoltak egészségügyi dolgozók körében be. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek, korcsoportonkénti megoszlás alapján pedig Az egészségügyi szervezetekben dolgozókat az 51—60 évesek veszélyeztetettebbek az emberek egészségügyi ellátásából fakadó a stresszterhelést illetően.

A munkával való munkaköri feladatok elvégzése közben spe- elégedettség és a kórházi osztály jellege nem cifikus stresszorok is érik. A nővérek eseté- mutatott lényeges eltérést a nővérek stressz- ben például különösen az ügyeleti rendszer, terheltségével kapcsolatban, a műszakbeosz- a többműszakos munkarend, a magas fokú tást illetően viszont igen: a három műszakban felelősségtudat, a szerepkonfliktusok, a társas dolgozó nővérek körében volt a legnagyobb, kapcsolatok zavarai, a nővérekkel szemben míg az állandó délelőttös munkarendben dol- támasztott állandó készenlét igénye, illetve gozók körében a legkisebb gyakoriságú a ma- a nem megfelelő munkakörülmények okoz- gas stresszterheltségi szint.

Az érzelmi meg- nak leggyakrabban stresszt Pikó In- terhelést okozó problémák hatására nagyobb tenzív kórházi egységekben és műtéteket a nővérek stresszterheltségi szintje, azoknál, végző essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia dolgozók stresszterhelt- akik pedig gyakrabban számíthatnak a mun- ségének vizsgálatában Boumans—Landewe- katársak társas támogatására, alacsonyabb erdin Pikó azt feltételezték, volt a stresszterheltség. Egy másik vizsgálat hogy ezeken a helyeken a személyzetre ma- Pikó szerint a nővérek egészségi ál- gasabb fokú stressz hárul.

Eredményeikben lapotát illetően döntő szerepe van a munka- viszont arra jutottak, hogy az ilyen beosztás- helyi stressznek, az érzelmi megterhelést ban dolgozó nővérek stresszterheltsége a vi- okozó problémák jelenlétének és a munka- lágos feladatmeghatározás, a pontos szerep- helyi társas támogatás hiányának. A os Mindezek mellett az is meghatározásra ke- adatok alapján az egészségügyi dolgozók rült, hogy a vizsgálatban szereplő változók csoportjában alacsonyabb a házasságban élők közül melyek alkalmazhatóak stresszindiká- és magasabb az elváltak aránya, mint a nem torként: a pszichoszomatikus tünetek gyako- egészségügyieknél, ezért a családi támogatás risága, a rendszeres alkohol- és gyógyszer- hiánya nagyobb ezeknél a csoportoknál.

Töb- fogyasztás, a mértéktelen dohányzás, illetve bet dolgoznak a nem egészségügyi dolgo- az egészségi állapotra vonatkozó önértékelés zókhoz képest, jellemzően több műszakban.

A pszichoszomatikus tünetek közül Egészségügyi állapotukat mégis jobbnak ítél- a gyengeség- és fáradtságérzés fordult elő ték, mint a nem egészségügyi dolgozók. A társas támo- A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 57 gatás viszont alacsonyabb az egészségügyi látottság is, és az általuk végzett munka si- dolgozóknál, saját észlelésük szerint a család kerélményt adjon.

Beszéljünk az egészségről! Értékükön kezelt gyógyszerek Dr. Ilku Lívia gyógyszerész-jogásszal

Salavecz és munkatársai tanulmá- A társas támogatást inkább a családon kívü- nyukban számos kutatásra hivatkoznak, me- li, munkahelyi kapcsolatok, közösségek biz- lyek a munkahelyi stressz és az énhatékony- tosítják.

Greenglass és Burkevizsgálatának eredményei szerint az egész- nővérekkel végzett vizsgálatában az alacsony ségügyi dolgozók ban már a nem énhatékonyság prediktora volt az érzelmi ki- egészségügyi dolgozókhoz és saját, merültségnek, a deperszonalizációnak, a dep- ben adott válaszaikhoz képest is jobbnak tar- ressziónak, a szorongásnak és a munkával tották az egészségi állapotukat.

A társas tá- való elégedetlenségnek. Jimmieson mogatást illetően az eltelt négy év alatt javult viszont nem tudott kapcsolatot kimutatni az a család támogató funkciójának megítélése, énhatékonyság és a deperszonalizáció, a pszi- de még mindig alacsonyabb a családon kívüli chés jóllét és a munkával való elégedettség támogatottságnál.

Az énhatékonyság moderáló szere- Az egészségügyi dolgozók nem tudják pére vonatkozóan essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia egybehangzó jobban befolyásolni a munkacsoportjukban eredmények a munkahelyi stressz és a testi, történteket, míg a nem egészségügyi dolgo- illetve a pszichés jóllét közötti kapcsolatokat zóknál ez javuló tendenciát mutatott. A WHO- illetően: egyes szerzők Jimmieson et al.

Saját bevallásuk szerint a feszültség, az ségre vonatkozóan; más vizsgálatok szerint idegesség kevésbé jellemző rájuk, a depresszió moderálta az autonómia hiánya, a rutinszerű szintje is alacsony maradt. Mindezekkel el- munka, a gyakori konfliktusok és a kiégés lentmondó adat, hogy az elégedettséggel kap- kapcsolatát Grau et al.

E vizsgálatok csolatos értékek viszont nem emelkedtek en- eredményei Jimmieson et al. Az egészségügyi dolgozók kö- Pikó és Piczil vizsgálati ered- és essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia pszichoszomatikus betegségekkel nega- ményei azt mutatják, hogy a nővérek elége- tív kapcsolatot mutatott.

A munkaelégedett- dettségét, illetve elégedetlenségét az osztály ség és a szerepkonfliktus előre jelezheti az ér- légköre, a műszakbeosztás, a fizetés mértéke zelmi kimerülést és a dehumanizáló attitűdöt.

A dolgozók ön- kéntesen és anonim módon töltötték ki a pa- Jelen kutatás azt kívánja feltárni, hogy pír-ceruza alapú kérdőíveket, amelyeket a munkahelyi stressz, a munka-magánélet a kórház különböző osztályainak vezetőinél egyensúly, az énhatékonyság és a munkahe- hagytunk, így a dolgozók szabadon hozzá- lyi elégedettség milyen kapcsolatban állnak férhettek azokhoz.

hipertóniás arc hiperémia gyakorlatok magas vérnyomásos fejfájás esetén

A fenti összefüggések vizs- gozó töltötte ki, 80 nő és 6 férfi. A minta ho- gálatára az alábbi hipotézisek kerültek meg- mogenitásának növelése érdekében, illetve fogalmazásra.

Magyar Gyermekorvosok Társasága On-line

Az énhatékonyság és a munka-magánélet gek miatt lásd pl. Amaro—Russo—Johnson egyensúly összefüggésére vonatkozóan azzal a statisztikai elemzésekből a férfiak vá- a feltételezéssel éltünk, hogy a nagyobb mér- laszait kizártuk. A vizsgálati mintát így 80 női tékű énhatékonysághoz a munka-magánélet egészségügyi szakdolgozó alkotta, munka- egyensúly pozitívabb értéke társul H1. A vizsgálat során alkalmazott pszichológiai 4.

Hipotézisünk szerint, melyet az egyének konstruktumok felmérése mellett a kérdőív jóllétét meghatározó tényezők vonatkozásá- szociodemográfiai, illetve a jóllétet megha- ban állítottunk fel, a munkahelyi stressz ala- tározó egyéb tényezőkre vonatkozó kérdése- csonyabb értéke, a magasabb munkával való ket is tartalmazott.

Поэтому первые пять миллиардов лет, прошедшие до образования вашей Солнечной системы, я пробегу быстро, со скоростью двадцать миллионов лет в секунду. Чтобы ты знала, Земля начнет формироваться приблизительно через четыре минуты, в это самое время я и остановлю демонстрацию. Они находились на платформе в большом зале. Орел стоял, а Николь сидела возле него в своем кресле.

A nem, az életkor és a csa- elégedettség és a nagyobb mértékű munka- ládi állapot lekérdezésén túl a sportolási, magánélet egyensúly pozitívan és közvetle- étkezési és alvási szokások, a káros szenve- A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 59 délyek essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia, dohányzásilletve Munka-magánélet egyensúly a munkavégzés időbeli jellemzői heti mun- A munkahely és a magánélet összeegyezte- kaórák száma, túlórázás, műszakos beosz- tésének talán legérzékenyebb pontja a mun- tásvalamint a szolgálati idő is szerepelt ka és a család összeegyeztethetőségének kér- a kérdések között.

A kérdő- A kitöltőknek egy ötfokú Likert-típusú ív állításai mentén a kitöltők egy négyfokú skála segítségével kell kifejezniük, hogy az Likert-típusú skálán nyilatkoznak a közér- állításokban foglaltak milyen gyakran tör- zetükről 1 — egyáltalán nem jellemző; ténnek meg velük 1 — mindig; 5 — soha. Vizsgálatok szerint A kérdőív azon magyar nyelvű változa- Susánszky és mtsai ; Neculai et al. Énhatékonyság A kérdőív itemeire egy ötfokú Likert-skálán Vizsgálatunkban a Schwarzer és Jerusalem történik a válaszadás 1 — nagyon elégedetlen által kialakított 10 tételes Általános vagyok; 5 — nagyon elégedett vagyok.

A kér- Énhatékonyság General Self-Efficacy Scale dőív kitöltése során a válaszadónak a mun- kérdőívet alkalmaztuk, amelynek magyar kavégzés különböző aspektusaival való elé- nyelvre történő adaptálása Kopp Mária köz- gedettségének mértékét kell kifejeznie. A skála magas megbízhatóságát számos ta- A kérdőív esetében a válaszadás egy négyfo- nulmány alátámasztotta ld.

Weiss et al. Mivel a vizsgálati min- szervezeti erőfeszítésekre.

Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság On-line

Ennek érdekében 1 — egyáltalán nem megfelelő; 5 — teljes a munkahelyi stressz mérése esetében saját mértékben megfelelő. A kérdőív itemeinek kialakítású mérőeszköz fejlesztése mellett átkódolásával a skála kiértékelése során döntöttünk. A statisztikai feltérképeztük, hogy a szakirodalomban elő- elemzések a tizenkilenc itemes skála magas forduló stresszorok közül melyek jellemzik megbízhatóságáról számoltak be Cronbach- az adott egészségügyi intézményt.

  1. Átmeneti magas vérnyomás kezelés

A pszichológiai változók jóllét, a kórház különböző osztályain dolgozó tíz munkahelyi elégedettség, munka-magáné- egészségügyi szakdolgozóval folytattuk le. A statisztikai következtetni, hogy stresszorként jelenhet- elemzéseket a nyolcvanfős mintán folytat- nek meg az intézmény dolgozói körében. A statisztikai elemzéseket az IBM A munkahelyi stressz mérésére alkalmas kér- SPSS Statistics 21 program segítségével vé- dőív kitér a munkakörülményekre az ingat- geztük; kivételt ez alól egyedül az útmodell- lanok állapotára és az eszközállományra elemzések képeznek, amelyekhez R package egyaránta szervezeti jellemzőkre a szerve- Rosseel programcsomagot alkalmaz- zeti egység működésére; a kommunikáció és tunk.

A jóllétet meghatározó tényezők vizsgálata egészségügyi szakdolgozók körében 61 1. Nem A vizsgált pszichológiai változók igazolódott be azonban a munkahelyi stressz összefüggései és a jóllét kapcsolatára vonatkozó feltevé- sünk H2cbár a nagyobb mértékű munka- A korrelációs összefüggések alapján 1.

A jóllétet meghatározó tényezők közül a mun- Amint az a korrelációs eredményeket be- kahelyi stressz, a munkahelyi elégedettség és mutató 1. A tendenciaszintű eredmény nem legzetességeinek egyéni észlelete a munka- essentia egészségügyi szív- és érápolási konferencia ellent az elvártnak, mely szerint az idő magánélet egyensúly, a munkahelyi stressz, előrehaladtával az egyének tapasztalatot sze- a munkahelyi elégedettség a munkaválla- reznek munkafeladataik ellátásában, ezáltal lók jóllétére egy specifikus célcsoport, az hatékonyabbnak érzik magukat.

Utóbbi két egészségügyi szakdolgozó nők körében — eredmény általánosíthatósága szintén meg- a specifikus célcsoportból fakadó alacsony kérdőjelezhető a tendenciaszintű eredmé- mintanagyság egyben a vizsgálat limitáció- nyekből kifolyólag. A jóllét vizsgálatára irányultan A normál munkarendtől való eltérés és eredményeink megerősítették, hogy a mun- a munka-magánélet egyensúly kapcsolatát ka-magánélet egyensúly és a munkahelyi vizsgálva függetlenmintás t-próba alkalma- elégedettség egyaránt befolyásolja a jóllét-ér- zásával szignifikáns különbséget tapasztal- zetet.

hozzászólások