Hit család gyógyítás egészség szívbetegség ben

Rákbetegség | Egészség

Kialakulásában és a betegség prognózisá- ban is kiemelkedő szerepet játszanak a mentális és az életmódbeli tényezők.

A kutatások továbbá azt is kimutatták, hogy a rendszeres imádság az agy négy központjában hozott mérhető változást: a homloklebeny, az elülső cinguláris agyi övpályát érintő kéreg, a parientális lebeny és a limbikus rendszer táján.

Az egészségkontrollhit tekintetében e betegek körében a más sze- mélyek befolyásában való hit volt a legerősebb. A kevésbé szorongó és kevesebb depressziós tünetet mutató betegek gyakrabban figyeltek oda az egészséges táplálkozásra és a testmozgásra. Az erősebb belső kontrollhittel rendelkezők nagyobb eséllyel végeztek testmozgást, a társas külső kontroll skálán magas értéket mutatók pedig nagyobb valószí- nűséggel keresték fel orvosukat, ha betegségre gyanakodtak.

Következtetések: A kardiológiai rehabilitáció során fontos a szívbetegséggel kapcsolatos mentális tényezők átfogó vizsgálata és szükség esetén adekvát pszichológiai interven­ ciók alkalmazása.

nyomás 130–80 magas vérnyomás

Kulcsszavak: szorongás, depresszió, egészségkontrollhit, egészség-magatartás, ischaemiás szívbetegség Anxiety, depression, health-related control beliefs, and their association with health behaviour in patients with ischemic heart disease Introduction: Psychological and lifestyle factors affect the development and outcome of heart disease considerably. Aim: The aims of the authors were to examine health control, level of anxiety and depression and to analyse their relationship with health behaviour in patients with ischemic heart disease.

Method: The present cross-sectional study involved patients who took part in residential cardiac rehabilitation Results: Social-ex- ternal control belief was the strongest among respondents. Further, anxiety and depression were negatively associ- ated with healthy diet and the frequency of exercise.

Patients with stronger social-external control beliefs were more likely to seek medical attention if they suspected a disease.

90 pulzus gyakori kérdések

Conclusions: It is important to assess psychological risk factors linked to cardiovascular diseases in cardiac rehabilitation departments and to initiate psychological interven- tions if indicated.

Keywords: anxiety, depression, health-related control beliefs, ischemic heart disease, health behaviour DOI: Beérkezett: A kont- rollhely locus of control fogalma Julian B. Rotter, a A szív- és érrendszeri betegségek, ezen belül kiemelten szociális tanuláselmélet megalkotójának nevéhez fűző- az ischaemiás szívbetegség ISZBMagyarországon és dik. Rotter szerint az emberek megkülönböztethetők a az Európai Unió EU legtöbb országában a kórházi el- tekintetben, hogy a viselkedésük és az azt követő esemé- látás és a halálozás vezető okai közé tartoznak.

stresszoldás magas vérnyomás

Jóllehet, nyek-következmények között milyen erősségű ok-oko- az es évek óta folyamatos csökkenés figyelhető zati kapcsolatot látnak [15]. Külső kontroll esetén a Az ISZB általi halálozás mérséklődésének hátterében a személyek úgy vélik, hogy az egészségük elsősorban a diagnosztikus és a terápiás eszközök korszerűsödése, a szerencsétől vagy más személyektől függ, míg a belső lakosság számára gyorsabb elérhetősége, valamint a ha- kontroll esetén úgy vélik, hogy ők maguk vannak döntő- gyományos rizikótényezők mértékének csökkenése áll- en hatással a saját egészségükre [16].

Szintén Wallston hat [3]. Szakirodalmi adatok szerint a hagyományos rizi- vezetésével ban született meg az első multidimen- kótényezők azonban nem magyarázzák teljes mértékben zionális, egészséggel kapcsolatos kontrollt mérő kérdőív, az ISZB létrejöttét.

A multidimen- ális tényezők magyarázzák [4]. Fontos azon- repelnek e rizikótényezők között [5]. A szív- és érrendszer kontrollhitét például: egyszerre több betegségben szen- tekintetében egészséges személyeknél nemcsak a major vedők kontrollhite nagyobb mértékben külső orientá­ depresszió, hanem már ehet savanyúságot magas vérnyomásban enyhe depresszió is független ciójú [19, 20]. A vizsgálatok kimutatták továbbá a rizikótényezőnek bizonyul az ISZB kialakulása szem- kontrollhit kapcsolatát az egészséggel kapcsolatos atti- pontjából; szívbetegek között pedig 1,8—2,6-szeres rizi- tűdjeinkkel, érzelmeinkkel, megküzdési módjainkkal, kótényezőnek számítanak egy újabb szívesemény létre- észlelt énhatékonyságunkkal, viselkedési kontrollunkkal jöttében [6, 7].

kórházak a magas vérnyomás kezelésére

Ugyan a szorongás gyakran jár együtt [21, 22, 23, 24]. A belső kontrollt pozitív egészség-ma- depresszióval, de depressziós tünetek nélkül is előfordul- gatartásokkal, pozitív érzelmekkel, míg a társas külső és hat, és szintén független rizikótényezője az ISZB-nek és a véletlen külső kontrollt az egészségtelenebb viselkedés- a szíveredetű halálozásnak [8].

Mindkét negatív mentális állapot be [25, 26, 27]. Hipotézise- 14 tételes kérdőív a szorongás és a depresszió mérésére, ink szerint a belső kontroll terén magasabb pontszámot amelyet Zigmond és Snaith dolgozott ki ban [29].

A válaszadás 4 tartásmódok nagyobb valószínűségét feltételeztük. Muszbek Katalin ve- zetésével onkológiai betegek mintáján végezték el a kér- dőív hazai validálását [30]. Módszer Kardiológiai rehabilitációs osztályon fekvő betegeknél Tiringer és munkatársai vizsgálták a teszt megbízhatósá- Minta gának milyen betegségeket ismerünk a mellékvese esetében érvényességének különböző mutatóit.

Ebben a A vizsgálati személyek a Csongrád Megyei Mellkasi Be- populációban, az általános használattól kissé eltérő mó- tegségek Szakkórháza Kardiológiai Rehabilitációs Osztá- don, a teszt 9 pontig a normális hangulati állapotot jelzi lyán fekvő betegek voltak, akik fennálló ischaemiás szív- nincs depresszió9 pont feletti érték pedig a depresszi- betegségük miatt kerültek az osztályra rehabilitációs ós hangulatot mutatja.

Nemzetközi országtanulmányok

Hasonlóképpen, a szorongás ese- célból. Kórtörténetükben a közelmúltban szívműtét tében a teszt 8 pontig normális szorongásszintet jelez nem szerepelt. A vizsgálati személyek között daganatos nincs diagnosztikus mértékű szorongás8 pont felett vagy egyéb súlyos szomatikus betegségben, vagy súlyos viszont már szorongásos zavarra utal [31].

A teszt skálá- pszichiátriai zavarban pszichózis, demencia szenvedő inak megbízhatósági indexe magas a szorongás Chron- beteg nem volt. A vizsgálatban való részvétel önkéntes bach-alfa-értéke: 0,74; a depresszióé: 0, Ebben Egészség-magatartás vizsgálata az egészségkontrollhitet normális populációban mérő Hat kérdéssel elemeztük az egészség-magatartást.

Az összefüggések kifejezésére az ordinális regressziós modellben kapott Statisztikai elemzések becsült értékből estimate számolt esélyhányadosokat Elemzéseinket az SPSS A leíró statisztikai elemzések során átlagokat, szórásokat és százalékos arányokat számítottunk. A leíró Eredmények elemzéseknél az egészségi állapot és az egészség-maga- tartások terén a változókat a könnyebb értelmezhetőség Szociodemográfiai, érdekében kategóriákba csoportosítottuk.

Szubjektív egészségi év. Közel kétharmaduk él házastársi vagy élettársi kap- állapot vonatkozásában három csoportot képeztünk: csolatban.

 1. medinose.hu :: tanulmányok
 2. Szörnyen Boldog család - A filmkönyv PDF - terfsinosthyblectper2
 3. Női egészségügyi szívroham jelei

Az egészség-magatartásokat csoportot. Varianciaanalízissel vizsgáltuk az egészségkontrollhit, valamint a szorongás és depresszió összefüggéseit a szo- 1. Kontrolltényezők voltak: Nő 50 43,1 életkor, nem, családi állapot, iskolázottság, betegségte- Életkor 57,65 8,22 her és szubjektív hit család gyógyítás egészség szívbetegség ben állapot.

Függő változóként külön-külön modellben szerepelt az általunk vizsgált 6 egészség-ma- Egyedül él 43 37,1 gatartás: táplálkozás, betegségre gyanú esetén orvos fel- Iskolai végzettség keresése, fogak épségének védelme, dohányzás, alkohol- Alapfokú 20 17,7 fogyasztás, testmozgás.

Egészségkontroll helye A nagy betegségterhet megélők szignifikánsan alacso- nyabb értéket jeleztek a belső kontroll terén a kismérté- Belső 24,80 6,24 kű terhet megélőkhöz viszonyítva.

Az imádság gyógyító ereje

Szubjektív egészségi Társas külső 27,30 4,29 állapot vonatkozásában nem mutatkoztak szignifikáns Véletlen külső 16,46 6,73 eltérések az egészségkontrollhit egyik dimenziója terén Szorongás 7,21 4,38 sem 2.

A szorongás és depresszió átlagértéke- Depresszió 5,78 4,06 it vizsgálva a nők szignifikánsan jobban szoronganak, Betegségteher mint a férfiak 8,43 vs. A depressziót illetően ugyan szintén a nőknek volt magasabb átlagértékük, bár Kismértékű 23 19,8 ez az eltérés hit család gyógyítás egészség szívbetegség ben volt szív-egészségügyi szűrés brit nemzeti lottó, csak erős tendenciát Közepes mértékű 56 48,3 mutatott 6,84 vs.

Életkori kategóriák szerint és Nagymértékű 37 31,9 családi állapot vonatkozásában nem találtunk szignifi- Szubjektív egészségi állapot káns különbséget sem a depresszió, sem a szorongás Rossz 35 29,9 mértékében.

Az alapfokú iskolai végzettségűek szignifi- kánsan jobban szoronganak és a depressziószintjük is Közepes 62 53,2 magasabb, mint a felsőfokú végzettségűeké.

Egészségünk ártalmai

Hasonló eltéré- Inkább igen 58 50 seket találtunk az egészségi állapot önbecslése terén is. Fogak védelme Inkább nem 56 48,6 Pszichológiai változók kapcsolata Inkább igen 60 51,4 az egészség-magatartással Dohányzás Igen 14 12,0 Az egészségkontroll skálái közül a belső kontrollt mérő gyenge pozitív együttjárást mutatott a rendszeres test- Nem 88,0 mozgással, valamint a társas külső kontroll skála szintén Alkoholfogyasztás gyenge pozitív kapcsolatot jelzett az orvosi segítségké- Inkább nem 26 22,4 réssel 3.

Az egészség-magatartás általunk Inkább igen 90 77,6 vizsgált további mutatói az egészséges táplálkozás, a fo- Testmozgás gak védelme, az alkoholfogyasztás, dohányzás és az egészségkontrollhit dimenziói között nem találtunk Inkább nem 52 45,2 szignifikáns kapcsolatot.

 • Az ország gazdaságának hajtóereje a pénzügyi szolgáltatások, a turizmus, az ingatlanpiac, a szerencsejátékok és az elektronikai ipar.
 • ERA - Nemzetközi országtanulmányok
 • Zambia - Egészség és jólét
 • Hypertension journal american heart association

A szorongás és a depresszió az Inkább igen 64 54,8 egészséges táplálkozással, valamint a testmozgással mu- tattak gyenge, fordított irányú együttjárást 3. Ordinális logisztikus regressziós modellben elemeztük Pszichológiai változók az egészségkontroll dimenziói, valamint a szorongás és a depresszió összefüggéseit az általunk vizsgált egészség- Az egészségkontroll terén a legmagasabb átlagértéket a magatartásokkal, és ebben a modellben az életkor, a társas külső dimenziónál találtuk 27,30±4,29a legala- nem, a családi állapot, a betegségteher és az egészségi csonyabb értéket pedig a véletlen külső dimenziónál állapot önbecslése kontrolltényezőként szerepeltek.

Zambia - Egészség és jólét

A 16,46±6, A belső kontroll átlagértéke 24,80±6,24 belső kontroll skálán magasabb értéket elérők szignifi- volt 1. A férfiak belső kontrollja és társas kül- kánsan nagyobb eséllyel végeztek rendszeresen testmoz- ső kontrollja szignifikánsan magasabb volt a nőkéhez vi- gást.

A társas külső kontroll skálán magasabb értéket el- szonyítva.

 • Николь усмехнулась и качнула головой.
 • Rákbetegség | Egészség
 • One moment, please
 • Magas vérnyomás magas vérnyomás következményei

Életkori kategóriák tekintetében a 60 éves és érők — ugyancsak függetlenül a nemtől, életkortól, annál idősebb személyek mutattak szignifikánsan maga- családi állapottól és attól, hogy betegségüket mekkora sabb értéket a belső kontroll terén, egyéb kontrollhit di- teherként élik meg, izolált diasztolés érték, hogy egészségüket jónak menziók terén nem mutatkoztak különbségek.

Ami a negatív érzelmi állapotokat illeti, a szorongó be- Keresztmetszeti vizsgálatunkban elemeztük a kardioló- tegek nagyobb eséllyel táplálkoznak egészségtelenül és giai rehabilitációs osztályon fekvő betegek egészség-ma- kevésbé végeznek rendszeresen testmozgást.

Antioxidánsok

Hasonlóan, gatartását, valamint azt, hogy az egészségkontroll di- a depressziós hangulatú személyek is nagyobb eséllyel menziói és a hangulati, érzelmi élet mutatói hogyan táplálkoznak egészségtelenül és kisebb eséllyel végeznek függenek össze a vizsgált egészség-magatartásokkal.

A rendszeresen testmozgást 4.

Titkok, amelyeket a teste oszt meg önnel Miután nyirokrákja miatt csontvelő-átültetésen esett át, a 33 éves Mike Coyne orvosainak és a hitének tulajdonítja gyógyulását. Az imádkozás megnyugtatta a massachusettsi Whitmanben élő férfit, hogy minden rendbe fog jönni. Talán ez az oka, hogy oly sokan fordulunk gyógyulásért a hithez. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Központ 31 ezer személyre kiterjedő felmérése szerint az ima az alternatív gyógymódok leggyakrabban alkalmazott válfaja.

Elég nagy arányban, a be- [33]. A do- A deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházában zajló hányzás nagyon alacsony aránya meglepő, azonban ez kardiológiai rehabilitációs program is olyan komplex, az sokaknál nem jelent tartós leszokást, hanem elsősorban a egészség-magatartások minden dimenzióját érintő prog- kórházi dohányzási tilalomnak való megfelelést, nem ram, ami tartalmaz például rendszeres gyógytorna-fog- csökkentve ennek jelentőségét, hiszen utólagos beszá- lalkozásokat, dietetikai tanácsadást, stresszcsökkentő-re- molókból ismeretes, hogy az itt elkezdett dohányzási laxációs gyakorlatokat, dohányzásleszoktató programot.

A betegség leküzdésére irányuló erőfeszítések, különösen a es években, a HIV-vel fertőzött felnőttek és az AIDS-hez kapcsolódó halálozások számának csökkenéséhez vezettek. A Zambia területén jelen lévő trópusi betegségek közé tartoznak maláriaschistosomiasis bilharziasis és parazita fertőzések, például lepra. A leprát visszafogták, a leprosáriumok utat engedtek a járóbeteg-kezelésnek. A schistosomiasisa vízi csigák által terjesztett gyengítő betegség széles körben elterjedt a folyóvidéken.

A szívbetegek többsége évente visszajár rehabilitációra Egészségkontroll terén a legmagasabb átlagértéket a és a betegek nagyobb arányban férfiakezért feltételez- társas külső dimenziónál találtuk, a legalacsonyabb érté- zük, hogy a rehabilitációs programokon való rendszeres ket pedig a véletlen külső dimenziónál. Tehát hit család gyógyítás egészség szívbetegség ben betegek részvétel áll az idősebb férfiak magasabb belső kontrollja közül kevesebben gondolják azt, hogy egészségük pusz- mögött.

A társas külső skála értéke kontroll volt a legkevésbé jellemző rájuk [32]. Ami a fokozatosan emelkedett 45 és 54 év között [24]. Igaz, a férfiak társas külső kontrollja is szig- találtuk, hogy a nők szignifikánsan jobban szoronganak, nifikánsan nagyobb volt a nőkhöz viszonyítva. Életkori mint a férfiak. Nemi összehasonlításban általában nők kategóriák tekintetében vizsgálatunkban meglepően a körében gyakoribbak a depressziós és szorongásos be- 60 éves és annál idősebb személyek mutattak szignifikán- tegségek [35].

Klinikai mintán, MI-n átesett betegeket san magasabb értéket a belső kontroll terén.

Egy, a fájda- vizsgálva, Moser és munkatársai hasonló nemi különb­ lom csökkentését célzó rehabilitációs programban részt ségeket találtak: a nők szorongásszintje szignifikánsan vevők körében zajlott vizsgálat eredményei szerint a fér- magasabb volt, mint a férfiaké [36]. Booth és munka- Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoportjának társai több ezer ISZB-s beteg követése során a rendsze- es állásfoglalása szerint a kardiológiai rehabilitáció fő res testmozgás hiányát, az egészségtelen étkezést és a komponensei közé tartozik a megfelelő kardioprotektív dohányzást találták fontos rizikótényezőnek a fennálló terápiák optimalizálása, az életmódbeli kockázati ténye- szívbetegség progressziója és a halálozás terén [39].

A pszichoszociális rizikótényezőkön belül ki- hátterében a fizikális inaktivitás bizonyult a legfontosabb emelt fontosságú a szorongás, a depresszió felismerése és közbenjáró tényezőnek [40]. Lazzarino és munkatársai megfelelő terápiájának elkezdése már a hit család gyógyítás hit család gyógyítás egészség szívbetegség ben szívbetegség ben Angliában és Thaiföldön végzett reprezentatív vizsgála- program során, mivel ezáltal növelhető a betegek terápi- tukban az egészségtelen magatartásmódok dohányzás, ás adherenciája, életminősége és csökkenthető az egész- alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, rendszeres ségtelen magatartási módok mértéke is [46].

Az egész- len magatartási módok előfordulása. A depressziós és szorongásos tünetek felisme- A kontrollhely dimenziók és az egészség-magatartá- rése, kezelése, az inadekvát egészségkontrollhit felisme- sok összefüggései nem annyira egyértelműek, korábbi rése és a belső kontroll erősítése révén javítható a szívbe- vizsgálatok egy része nem vagy csak nagyon kismértékű tegek életminősége és megelőzhető lehet a betegség kapcsolatot mutatott ki a kontrollhely és az egészség- progressziója [36, 37, 46].

Egy újabb, a német fel- Kutatásunk egyik gyenge pontja, hogy keresztmetszeti nőtt lakosságra reprezentatív vizsgálatban a véletlen kül- vizsgálat révén ok-okozati viszonyt nem tudtunk kimu- ső skálán magas értékkel rendelkezők kevésbé végeztek tatni a depresszió, a szorongás, egészségkontrollhit és az spottevékenységet, ritkábban jártak fogorvosi ellenőr- egészség-magatartások között.

Azonban vizsgálati min- zésre és kevesebb információt kértek egy-egy terápiás tánk jól tükrözi a kardiológiai rehabilitációs osztályon beavatkozás előtt [44]. Egy átfogó tanulmányban Steptoe fekvő szívbetegek aktuális pszichés állapotát, egészség- és munkatársai 18 európai ország összesen több mint kontrollhitét és egészség-magatartását.

A kapott kereszt- egyetemi hallgatójánál vizsgálták az egészségkont- metszeti összefüggések mindenképpen felhívják a figyel- roll és az egészség-magatartások kapcsolatát. Hipotézi- met a kardiológiai betegek pszichés követésének seiknek megfelelően a belső kontroll faktoron magasabb fontosságára, valamint a rehabilitáció jelentőségére.

A véletlen külső skála Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo- fordított összefüggést mutatott az egészséges magatar- gatásban nem részesült. A társas külső skálán magasabb K. Health Educ. A cikk végleges változatát valamennyi szerző scales: a condition-specific measure of locus of control.

magas vérnyomás kezelés 2022

Personality Indiv. Bálint Beatrixnak, hogy a vizsgálat lebonyo- cine and allergies. Life satisfaction, health locus of control and lítását segítette. Health Psychol. The main [24] Jacobs-Lawson, J.

Public Health,20 2— Community [4] Strike, P. Health locus of control and well-being in older patients with in- [5] Rosengren, A.

Health Med. Lancet,­ Form C in a non-Western culture. Acta Psychiatr. Life Res. The application of hospital anxiety and incident coronary heart disease: a meta-analysis. A Kórházi Szorongás és Depresszió anxiety on the course of heart disease after acute myocardial in- Skála szűrőtesztként történő alkalmazása. Psycho-23 6— Epilepsy Behav. Swiss Med. Wkly, w Heart Lung,Pain,42 3— Coronary Health Care, and regulatory focus in patients having coronary artery bypass3, — Care, tionally representative survey.

hogyan kell inni asd magas vérnyomásban

World Psychiatry,14 1, 11 4— Cardio- and health behaviour: results from a nationally representative vasc. A position pa- in Stroke Study.

hozzászólások